بسمه تعالی
اساسنامه انجمن مکانیک سنگ ایران

فصل اول – کلیات و اهداف:
ماده ۱- به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقاء علم مکانیک سنگ و توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به‌امور آموزشی و پژوهشی در زمینه‌های مربوط، انجمن مکانیک سنگ ایران که از این پس در این اساسنامه انجمن نامیده می‌شود، تشکیل می‌گردد.
ماده ۲- انجمن، بنیادی غیرانتفاعی است و در زمینه‌های علمی و پژوهشی و فنی فعالیت می‌کند و از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی است و رئیس هیأت مدیره آن نماینه قانونی انجمن می‌باشد.
ماده۳- مرکز انجمن در تهران است و شعب آن پس از موافقت کمیسیون انجمن‌های علمی می‌تواند در هر منطقه کشور تشکیل شود.
ماده ۴- انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل می‌شود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

فصل دوم – وظایف و فعالیت‌ها
ماده ۵- به‌منظور نیل به‌هدف‌های مذکور در ماده(۱) این اساسنامه، انجمن اقدامات زیر را به‌عمل خواهد آورد:
۱-۵- ایجاد و تحکیم روابط علمی و تحقیقاتی در سطح ملی و بین‌المللی بین محققان و متخصصانی که به‌گونه‌ای با علم مکانیک سنگ سروکار دارند.
۲-۵- همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری طرح‌ها و برنامه‌های مربوط به‌امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن.
۳-۵- ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز.
۴-۵- ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی.
۵-۵- تشکیل گردهمایی‌های علمی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی.
۶-۵- انتشار کتب و نشریات علمی.

فصل سوم – انواع و شرایط عضویت:
ماده ۶- انواع و شرایط عضویت در انجمن عبارتست از:
۱-۶- عضویت پیوسته ارشد:
مؤسسان انجمن و کلیه اعضای پیوسته ای که حداقل دارای ۱۰ سال سابقه عضویت پیوسته باشند.
۲-۶- عضویت پیوسته:
کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در رشته مکانیک سنگ و رشته های وابسته باشند می توانند به عضویت پیوسته انجمن درآیند.
۳-۶- عضویت وابسته:
افرادی که دارای شرایط زیر هستند می‌توانند به‌عضویت وابسته انجمن در‌آیند:
الف- کلیه کسانی که دارای درجه کارشناسی دریکی از رشته‌های مذکور در بند ۲-۶ باشند.
ب- کلیه افرادی که دارای درجه کارشناسی هستند و مدت ۵ سال بنحوی در یکی از رشته‌های مذکور دربند ۱-۶ شاغل باشند.

۴-۶- عضویت دانشجویی:
کلیه دانشجویانی که در رشته‌های مذکور در بند ۱-۶ به‌تحصیل اشتغال دارند.
۵-۶- عضویت افتخاری:
شخصیت‌های ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمینه‌های مرتبط با مکانیک سنگ حائز اهمیت خاص باشد و یا در پیشبرد اهداف انجمن کمک‌های مؤثر و ارزنده‌ای کرده باشند.
۶-۶- اعضای حقوقی:
سازمان‌هایی که در زمینه‌های علمی، پژوهشی و صنعتی مربوط فعالیت دارند می‌توانند به‌عضویت انجمن در‌آیند.
تبصره۱: افرادی که دارای درجه کارشناسی در یکی از رشته‌های مذکور در بند ۱-۶ می‌باشند با تصویب هیأت مدیره می‌توانند به‌عضویت پیوسته انجمن در‌آیند.
تبصره ۲: اعضاء افتخاری کلیه مزایای اعضاء پیوسته انجمن بجز حق انتخاب شدن به‌عضویت هیأت مدیره را دارا هستند.
تبصره ۳: اعضاء حقوقی به‌مثابه عضو وابسته انجمن محسوب می‌شوند.
ماده ۷- هریک از اعضاء سالانه مبلغی را که میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین می‌گردد، به‌عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد.
تبصره ۱: پرداخت حق عضویت هیچگونه حق و ادعایی نسبت به دارائی انجمن برای عضو ایجاد نمی‌کند.
تبصره ۲: اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.
ماده ۸- عضویت در یکی از موارد زیر خاتمه می‌یابد:
۱-۸- استعفای کتبی
۲-۸- عدم پرداخت حق عضویت سالانه
تبصره: تأیید خاتمه عضویت با هیأت مدیره است.

فصل چهارم: ارکان انجمن
ماده ۹- ارکان اصلی انجمن عبارتند از: الف: مجمع عمومی، ب: هیأت مدیره، ج: بازرس.
الف: مجمع عمومی
ماده ۱۰- مجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوسته به‌صورت عادی یا فوق‌العاده تشکیل می‌شود.
۱-۱۰- مجمع عمومی عادی سالی یکبار تشکیل می‌شود و با حضور اصالتاً یا وکالتاً بیش از نیمی از کل اعضای انجمن رسمیت می‌یابد و تصمیمات اکثریت آراء معتبر است.
۲-۱۰- در صورتیکه در دعوت نخست مجمع عمومی رسمیت نیافت، جلسه دوم به‌فاصله حداقل بیست روز بعد تشکیل می‌شود و با هر تعداد حاضر جلسه رسمیت خواهد یافت.
۳-۱۰- مجمع عمومی فوق‌العاده در موارد ضروری با دعوت هیأت مدیره یا بازرس و یا با تقاضای کتبی یک سوم اعضای پیوسته تشکیل می‌شود.
شرایط رسمیت جلسه مجمع فوق‌العاده همانند شرایط محمع عمومی عادی مذکور در بندهای ۱-۱۰ و ۲-۱۰می‌باشد و تصمیمات آن با دوسوم آراء معتبر است.

تبصره: دعوت برای تشکیل مجامع عمومی کتبی است و باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع به اطلاع اعضاء برسد.
ماده ۱۱- وظایف مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده:
۱-۱۱- انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرس.
۲-۱۱- تصویب خط مشی انجمن.
۳-۱۱- بررسی و تصویب پیشنهادهای هیأت مدیره و بازرس.
۴-۱۱- تعیین میزان حق عضویت و تصویب ترازنامه و بودجه انجمن.
۵-۱۱- تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه.
۶-۱۱- عزل هیأت مدیره و بازرسان.
۷-۱۱- تصویب انحلال انجمن.
تبصره۱- مجامع عمومی توسط هیأت رئیسه‌ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می‌شوند.
تبصره ۲- اعضای هیأت رئیسه با اعلام و پذیرش نامزدی خود در مجمع انتخاب می‌شوند.
تبصره ۳- اعضای هیأت رئیسه نباید از بین کسانی باشند که خود را در انتخابات هیأت مدیره و بازرس کاندیدا کرده‌اند.
تبصره ۴- تصمیم‌گیری در مورد مواد بندهای ۵-۱۱، ۶-۱۱ و ۷-۱۱ منحصراً‌در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده می‌باشد.
تبصره ۵- جلسات مجامع عمومی عادی یا فوق العاده با دعوت و حضور نماینده تام الاختیار کمیسیون انجمن های علمی ایران رسمیت می یابد.

ب: هیأت مدیره( شورای اجرائی )
ماده ۱۲: هیأت مدیره انجمن مرکب از پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل بوده که هر سه سال یکبار با رأی مخفی که ۴۰% آنها از میان اعضاء پیوسته ارشد و ما بقی از میان سایر اعضاء انتخاب خواهند شد.
۱-۱۲- هیچیک از اعضاء نمی‌تواند بیش از دو بار متوالی به‌عضویت هیأت مدیره انتخاب شود.
۲-۱۲- هیچ یک از اعضاء هیأت مدیره نمی تواند همزمان عضو هیأت مدیره (اعم از اصلی و یا علی البدل) در انجمن دیگری باشد.
۳-۱۲- عضویت در هیأت مدیره افتخاری است.
۴-۱۲- هیأت مدیره حداکثر باید یک ماه پس از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و با رأی کتبی نسبت به تعیین رئیس هیئت مدیره، دبیر و خزانه‌دار و تفکیک وظایف خود اقدام می‌کند.
۵-۱۲- کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار با امضای دبیر انجمن و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهرانجمن و نامه‌های رسمی با امضای دبیر انجمن یا رئیس هیأت مدیره معتبر است.
۶-۱۲- هیأت مدیره موظف است حداقل ماهی یکبار جلسه خود را تشکیل دهد.
۷-۱۲- جلسات هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء موافق، معتبر است.
۸-۱۲- کلیه مصوبات هیأت مدیره ثبت و پس از امضای اعضاء در دفتر صورتجلسات هیأت مدیره نگهداری می‌شود.
۹-۱۲- شرکت اعضای هیأت مدیره در جلسات ضروری است و غیبت هریک از اعضاء بدون عذر موجه به تشخیص هیأت مدیره تا سه جلسه متوالی و پنج جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.
۱۰-۱۲- در صورت استعفاء برکناری یا فوت هریک از اعضاء هیأت مدیره، عضو علی‌البدل برای مدت باقیمانده دوره عضویت به جانشینی وی تعیین خواهد شد.
۱۱-۱۲- شرکت بازرس در جلسات هیأت مدیره بدون داشتن حق رأی مجاز است.
۱۲-۱۲- هیأت مدیره موظف است ظرف حداکثر ۴ ماه پیش از پایان تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیأت مدیره جدید اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی برای بررسی کمیسیون انجمن‌های علمی ارسال نماید.
تبصره: هیأت مدیره پیشین تا تأیید هیأت مدیره جدید از سوی کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت فرهنگ و آموزش عالی مسئولیت امور انجمن را به‌ عهده خواهد داشت.
ماده ۱۳- هیأت مدیره نماینده قانونی انجمن می‌باشد و وظایف و اختیارات آن به‌شرح زیر است:
۱-۱۳- اداره امور جاری انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی.
۲-۱۳- تشکیل گروههای علمی انجمن، تعیین وظایف و نظارت بر فعالیت آنها
۳-۱۳ حفظ و نگهداری اموال منقول و غیر منقول انجمن
۴-۱۳- تدوین و تصویب آئین‌نامه‌های انجمن
۵-۱۳- تهیه گزارش سالیانه و تنظیم ترازمالی برای طرح در مجمع عمومی
۶-۱۳- اقامه دعوی و پاسخگویی به دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل و حق توکیل غیر.
۷-۱۳- انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن برای شرکت در مجامع علمی داخلی و خارجی
۸-۱۳- اجرای طرح‌ها و برنامه‌های علمی در چارچوب وظایف انجمن
۹-۱۳- جلب هدایا و کمک‌های مالی
۱۰-۱۳- اهداء بورس‌های تحقیقاتی و آموزشی و جوایز علمی
۱۱-۱۳- اتخاذ تصمیم در مورد عضویت انجمن در مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور
۱۲-۱۳- ارسال گزارش‌های لازم به کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت فرهنگ و آموزش عالی

ج: بازرس( یا بازرسان )
ماده ۱۴- مجمع عمومی عادی یک نفر را به‌عنوان بازرس اصلی و یک نفررا به‌عنوان بازرس علی‌البدل برای مدت سه سال انتخاب می‌کند.
تبصره: انتخاب مجدد بازرس بلامانع است.
ماده ۱۵- وظایف بازرس به‌شرح زیر است:
۱-۱۵- بررسی اسناد و دفاتر مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی
۲-۱۵- بررسی گزارش سالانه هیأت مدیره و تهیه گزارش عملکرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی
۳-۱۵- گزارش هرگونه تخلف هیأت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی
تبصره: کلیه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غیر مالی در هرزمان و بدون قید و شرط باید از سوی هیأت برای بررسی در دسترس بازرس قرار گیرد.

فصل پنجم: گروه‌های علمی انجمن
ماده ۱۶- انجمن می‌تواند گروه‌ها و کمیته‌های زیر را تشکیل دهد که براساس شرح وظایفی که از سوی هیأت مدیره تعیین می‌شود به فعالیت می‌پردازند.
۱) گرو‌ه‌های تخصصی
۲) کمیته آموزش و پژوهش
۳) کمیته انتشارات
۴) کمیته آمار و اطلاعات
۵) کمیته پذیرش و روابط عمومی
۶) کمیته گردهمایی‌های علمی
۱-۱۶- تهیه و تصویب آئین‌نامه تشکیل گروه‌ها و کمیته‌ها با هیأت مدیره انجمن است.

فصل ششم : بودجه و مواد متفرقه
ماده ۱۷- منابع مالی انجمن عبارتند از:
۱-۱۷ حق عضویت اعضاء
۲-۱۷- درآمدهای ناشی از ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و مشاوره‌ای
۳-۱۷- دریافت هدایا و کمک‌ها
ماده ۱۸- درآمدها و هزینه‌های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح آن هرسال پس از تصویب در مجمع عمومی به کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت فرهنگ و آموزش عالی ارسال می‌شود.
ماده ۱۹- کلیه وجوه انجمن در حساب مخصوصی بنام انجمن نزد بانک‌های کشور نگهداری می‌شود.
ماده ۲۰- کلیه مدارک و پرونده‌های مالی و غیر مالی در دفتر مرکزی انجمن نگهداری می‌شود.
ماده ۲۱- هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه پس از تصویب کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت فرهنگ و آموزش عالی معتبر است.
ماده ۲۲- انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و اعضای آن بنام انجمن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به‌گروه‌ها و احزاب سیاسی را ندارند.
ماده ۲۳- در صورت تصویب انحلال انجمن توسط مجمع عمومی، همان مجمع هیأت تصفیه‌ای را برای پرداخت دیون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد کرد. هیأت تصفیه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهی‌ها کلیه دارائی‌های منقول و غیرمنقول انجمن را با نظر وزارت فرهنگ و آموزش عالی به یکی از مؤسسات آموزشی یا پژوهشی کشور واگذار کند.
ماده ۲۴- این اساسنامه مشتمل بر ۶ فصل، ۲۴ ماده، ۵۵ زیرماده و ۱۵ تبصره در جلسه مورخ ۲۴/۷/۱۳۸۶ مجمع عمومی انجمن به‌تصویب رسید.