نشریه علمی پژوهشی مکانیک سنگ

  نشریه علمی پژوهشی مکانیک سنگ ایران توسط انجمن مکانیک سنگ ایران (عضو انجمن بین المللی مکانیک سنگ) و زیر نظر وزارت علوم پایه گذاری شده است.

ادامه مطلب

انجمن بین المللی مکانیک سنگ

\"\\"\\\\"\\\\"\\"\"  انجمن بین المللی مکانیک سنگ

ISRM

سخنرانی های علمی


مد لسازی ناپیوستگی ها در توده سنگ با استفاده از نرم افزار PFC

 

 \"\"