نشریه علمی پژوهشی مکانیک سنگ

  نشریه علمی پژوهشی مکانیک سنگ ایران توسط انجمن مکانیک سنگ ایران (عضو انجمن بین المللی مکانیک سنگ) و زیر نظر وزارت علوم پایه گذاری شده است.

ادامه مطلب

سخنرانی های علمی


مد لسازی ناپیوستگی ها در توده سنگ با استفاده از نرم افزار PFC