کارگروه تخصصی سنگ‌های ساختمانی:

دانشگاه شهید باهنر کرمانگروه معندسی معدن

مسئول کارگروه: دکتر سعید کریمی نسب