نشریه علمی پژوهشی مکانیک سنگ ایران توسط انجمن مکانیک سنگ ایران (عضو انجمن بین المللی مکانیک سنگ و زیر نظر وزارت علوم) پایه گذاری شده است.

نشریه علمی پژوهشی مکانیک سنگ ایران در ارتباط با تحقیقات اساسی‏، پیشرفتهای نوین،‏ اندازه گیریهای میدانی و مطالعات موردی در مکانیک سنگ است که فرضیات تجربی و تئوریک مکانیک سنگ شامل آزمایشات و تستهای صحرایی،‏ روشهای محاسباتی و مشاهده رفتار سازه ای را پوشش میدهد. این نشریه پایگاه با کیفیتی را در مورد مباحث مکانیک سنگی و کاربردهای بنیادین مکانیک سنگ در پروژه های معدنی و مهندسی عمران احداث شده بر روی توده سنگ فراهم می آورد. این پروژه ها شامل شیروانیها، معادن روباز، معادن سنگ ساختمانی، شفتها، تونلها، مغارها، معادن زیرزمینی، سیستمهای حمل و نقل، مترو، سدها و نیروگاه های برقابی، انرژی ژئوترمال، مهندسی نفت و دپوهای باطله مواد رادیو اکتیو میباشند. لذا از مقالاتی که بر روی این موضوعات و بویژه مباحث پیشرفتهای تئوریک روشهای تحلیلی، تستهای سنگی  بررسیهای صحرایی و مطالعاتی و روشهای عددی باشند، جهت چاپ استقبال می گردد.

ورود به بخش نشریه انجمن مکانیک سنگ ایران