پیشگفتار
نظام فنی و اجرایی کشور (مصوبه شماره /۴۲۳۳۹ت ۳۳۴۹۷ه، مورخ ۱۳۸۵/۴/۲۰هیات وزیران) به کارگیری معیارها، استانداردها و ضوابط فنی در مراحل تهیه و اجرای طرح و نیز توجه لازم به هزینههای نگهداری و بهرهبرداری در قیمت تمام شده طرحها را مورد تاکید جدی قرار داده است و این امور به استناد ماده ۲۳قانون برنامه و بودجه و نظام فنی اجرایی کشور وظیفه تهیه و تدوین ضوابط و معیارهای فنی طرحهای توسعهای کشور را به عهده دارد.

پیشرفت و توسعه چشمگیر در عرصه علوم کامپیوتر موجب شده است که روشهای عددی در تمامی علوم مهندسی کاربرد گستردهای پیدا کند. در طراحی مسایل و پروژههای مهندسی معدن به ویژه در طراحیهای ژئومکانیکی معادن با توجه به افزایش عمق، شیب و ارتفاع در سازههای معدنی روباز و زیرزمینی نیاز به کاربرد ابزار تحلیل و طراحی پیشرفتهتری احساس میشود. در همین راستا استفاده از مدلسازیهای عددی در تحلیل و طراحی ژئومکانیکی معادن دنیا نسبت به گذشته گسترش و مقبولیت زیادی بین مهندسان پیدا کرده است. مدلسازیهای عددی به عنوان یک ابزار کارآمد در تحلیل و طراحی مسایل مختلف در معادن مورد استفاده قرار میگیرند. اگر دادههای زمینشناسی و ژئومکانیکی مناسبی از مناطق مورد مطالعه در اختیار باشد، با استفاده از مدلسازیهای عددی میتوان پیشبینی های جامعی از مکانیزمهای ناپایداری محتمل و میزان تغییر شکلهای حاصل از عملیات معدنکاری کرده و میزان پایداری و ضرایب ایمنی و عملکرد سیستم نگهداری را ارزیابی کرد. اگر دادههای کافی وجود نداشته باشد، مدلسازیهای عددی را میتوان برای انجام تحلیلهای پارامتری برای درک هر چه بهتر رفتارهای ممکن یک حفریه معدنی در شرایط مختلف بارگذاری و خواص ژئومکانیکی به کار گرفت. درک جامع از رفتارهای ممکن و پارامترهای تاثیرگذار اصلی در یک سازه معدنی کمک زیادی برای ادامه روند اجرا و حتی هدایت مسیر مطالعات مورد نیاز برای آن حفریه میکند. در ضابطه راهنمای کاربرد روشهای عددی در طراحی ژئومکانیکی معادنمدلسازی عددی و موارد کاربردی آن از نقطه نظر عملی و اجرایی در مسایل ژئومکانیکی معادن بررسی شده و پارامترهای مورد نیاز و روند کلی برای انجام یک مدلسازی عددی قابل قبول در تحلیل و طراحی مسایل ژئومکانیکی معدنی تشریح شده است.

با همه ی تلاش انجام شده قطعا هنوز کاستیهایی در متن موجود است که إنشاءا… کاربرد عملی و در سطح وسیع این ضـابطه توسط مهندسان موجبات شناسایی و برطرف نمودن آنها را فراهم خواهد نمود. در پایان، از تـلاشهـا و جـدیت جنـاب آقـای مهندس غلامحسین حمزه مصطفوی و کارشناسان امور نظام فنی و اجرایی همچنین جناب آقای دکتر جعفـر سـرقینی مجـری محترم طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی بخش معدن کشور در وزارت صنایع و معادن، کارشناسان دفتر نظارت و بهرهبـرداری معادن و متخصصان همکار در امر تهیه و نهایی نمودن این ضـابطه، تشـکر و قـدردانی مـینمایـد. امیـد اسـت شـاهد توفیـق روزافزون همهی این بزرگواران در خدمت به مردم شریف ایران اسلامی باشیم.

 

لینک دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه