پیشگفتار

پارامتر تغییر شکل پذیری نشان دهنده ی میزان تغییر شکل توده سنگ در پاسخ به هر گونه بارگذاری یا باربرداری می باشد. این پارامتر در طراحی پروژه هایی که حتی نسبت به تغییر شکل های کم نیز حساس هستند اهمیت زیادی دارد. تغییر شکل پذیری توده سنگ به عوامل سنگ شناسی، مکانیکی، فیزیکی و محیطی بستگی دارد که هر یک نقشی را در این ضریب مهم ایفا می کنند. پارامتر مدول تغییر شکل پذیری توده سنگ از جمله پارامترهای مهم در طراحی انواع سازه ها می باشد. این پارامتر توسط آزمایش های برجا نظیر آزمایش دیلاتومتری بارگذاری شعاعی، آزمایش جک صفحه ای و انواع آزمایش های دیگر قابل اندازه گیری می باشد. آزمایش های برجا بعلت شرایط غیرقابل پیش بینی سازند، هزینه بالا، مشکلات عملیاتی و زمان بر بودن، در اجرا با مشکل مواجه می شوند. به همین علت بسته به نوع و اهمیت پروژه و یا در محل ابتدائی مطالعات پروژه های مهم، می توان از روابط تجربی بمنظور تخمین غیر مستقیم مدول تغییر شکل پذیری با استفاده از پارامترهای ژئوتکنیکی توده سنگ استفاده نمود. محققین از پارامترهای RMR , RMi , GSi , Q بعنوان پارامترهای اصلی در روابط تجربی پیشنهادی استفاده نموده اند. روابط پیشنهاد شده توسط محققین، اغلب محدود به سازندهای بخصوصی بوده و تعمیم روابط موجود و استفاده از آن برای سازندهای دیگر باید با احتیاط لازم صورت پذیرد. از این رو با توجه به ضعف روابط موجود در بکارگیری آنها در شرایط مختلف، سعی بر این است که ضمن ارائه ی روابط موجود و بررسی آنها، معادلات جدیدی با استفاده از نتایج آزمایش دیلاتومتری و خصوصیات ژئومکانیکی توده سنگ که در شرایط مختلف و سازندهای گوناگون سد رودبار واقع در استان لرستان صورت گرفته، از طریق روش های اعتبار سنجی آماری توسط نرم افزار آماری SPSS ارائه گردد. و سپس به جهت تکمیل و تدقیق مطالعات با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی روابط تک متغیره و چند متغیرهای جدید بدست آمده اعتبار سنجی شده و ضریب همبستگی بدست آمده با خروجی نرم افزار آماری SPSS مطابقت گردد. سپس بر اساس کار با شبکه عصبی مصنوعی یک مقایسه صورت گرفته و نتایج به صورت نمودار و جدول ارائه می گردند.

دانلود صفحات اولیه کتاب

۲ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه