مهندسی ترانشه سنگی دربرگیرنده ارزیابی ریسک ناپایداری، پیامد شکست و اقدامات مورد نیاز برای پایدار سازی ترانشه سنگی است. سقوط سنگ نیز باعث ایجاد انواع ریسک می‌شود که به مختصر بحث شده است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

ایمیل شما محفوظ خواهد ماند. موارد ضروری مشحص شده ند *

پاک کردن Post comment