بررسی مدلهای پیش بینی نرخ نفوذ ماشین حفر تمام مقطع تونل (TBM)و ارایه مدل جدید برای پیش بینی نرخ نفوذ

انجمن مکانیک سنگ ایران برگزار میکند سخنرانی علمی – کاربردی تحت عنوان: ” بررسی مدلهای پیش بینی نرخ نفوذ ماشین حفر تمام مقطع تونل (TBM)و ارایه مدل جدید برای پیش بینی نرخ نفوذ” سخنران : جناب آقای دکتر سید امیراسعد فاطمی عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند از سال ۸۱ تا ۸۵- عضو هیات علمی دانشگاه…