دستورالعمل انجام آزمایش‌های مکانیک‌سنگ

امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور، با استفاده از نظر کارشناسان برجسته مبـادرت بـه تهیـه‌ی دستورالعمل انجام آزمایش‌های مکانیک‌سنگ، نموده و آن را برای استفاده به جامعه مهندسی کشور عرضه نموده است. این ضابطه با عنوان دستورالعمل «انجام آزمون‌های آزمایشگاهی و صحرایی مکانیک سنگ» اولین گام برای هماهنگی فعالیت‌های اجرایی در کشور…