معرفی کتاب: مکانیک شکست سنگ

پیشگفتار مکانیک شکست شاخه ای از مکانیک جامدات است که به بررسی با چگونگی گسیختگی اجسام در حین بارگذاری می پردازد. در بسیاری از موارد، اجسام قبل از رسیدن به نقطه تنش تسلیم دچار شکست یا گسیختگی می شوند. این امر محققان متعددی را سال ها به خود مشغول کرد. اینگلیس (۱۹۱۳ ,Inglis) از اولین…