مجموعه مقالات ارائه شده در هفتمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران به همراه ویدئوی ارائه

کتابچه الکترونیکی مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران برای مشاهده مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران بر روی عکس کتابچه کلیک نمایید. فهرست مقالات ارائه شده در هفتمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران به همراه ویدئوی ارائه (لینک فهرست)