همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران

محورهای همایش محورهای بخش سد کاربرد روش­های هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در تحلیل و طراحی سدها و بهره­برداری مخازن تحلیل ریسک، عدم قطعیت و قابلیت اطمینان در تحلیل، طراحی و بهره­برداری از سدها اثرات تغییر اقلیمی در طراحی و بهره برداری سدها جایگاه سدسازی در مدیریت به هم پیوسته  (IWRM) حوضه­های آبریز کاربرد روش­های…