استفاده از روش انرژی برای طراحی سیستم نگهداری…

انجمن تونل ایران، انجمن مکانیک سنگ ایران با همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می‌کنند سخنرانی علمی – کاربردی   استفاده از روش انرژی برای طراحی سیستم نگهداری در حفریات زیرزمینی عمیق در سنگهای سخت energy Approach for Support System Design at Deep Underground Excavation in Hard Rocks ارائه دهنده: آقای دکتر مصطفی شریف زاده (Western…