دستورالعمل ایمنی کار در فضاهای بسته و تونل

پیشگفتار “توسعه” یکی از مهمترین آرمانهای جوامع بشری امروز است. در این بین توسعه شهری به عنـوان یکـی از مولفـه هـای توسعه جوامع به شمار میرود. انجام پروژه های عمرانی بـه منظـور ایجـاد زیرسـاخت هـای مناسـب در شـهر از مهمتـرین فعالیت های مدیریت شهری در این راستاست. این پروژه ها به دلیل تعامل نزدیک با…