پیشگفتار

توسعهیکی از مهمترین آرمانهای جوامع بشری امروز است. در این بین توسعه شهری به عنـوان یکـی از مولفـه هـای توسعه جوامع به شمار میرود. انجام پروژه های عمرانی بـه منظـور ایجـاد زیرسـاخت هـای مناسـب در شـهر از مهمتـرین فعالیت های مدیریت شهری در این راستاست. این پروژه ها به دلیل تعامل نزدیک با جامعه و مردم از نقطه نظـر موضـوعات ایمنـی، بهداشـت و محـیطزیـست دارای حساسیت و اهمیت فراوان می باشند. از این رو پرداختن به موضوعات در پروژه های شهری در یک قالب نظام مند و تحـت کنترل از خواسته های مدیریت ارشد شهرداری تهران به منظور کاهش پیامدهای نامطلوب جانی، مالی و زیست محیطـی فعالیت های عمرانی می باشد.
این اهمیت مدیریت ارشد شهرداری تهران و سازمان مهندسـی و عمـران شـهرداری تهـران را بـه عنـوان متـولی انجـام پروژه های عمرانی شهرداری تهران بر آن داشت تا اقدام به ایجاد مکانیزمی جهت بهبود وضعیت
HSE در فعالیـت هـای خود نمایند. یکی از فعالیت های اصلی در ایجاد این مکانیزم تدوین دستورالعمل اجرایی اولویت دار HSE می باشد.
مجموعه حاضر با عنوان
دستورالعمل ایمنی کار در فضای بسته و تونلبا شماره EDO 610 دومین دستورالعمل از این مجموعه است.
شایان ذکر است که این مجموعه با تلاش معاونت محترم مهندسی و برنامه ریزی سازمان مهندسی و عمران شهر تهـران، جناب آقای دکتر رضایی و معاونت اجرایی سازمان مهندسی و عمران شهر تهران، جناب آقای مهندس رحمتی و توسـط آکادمی
HSE شرکت مهندسی مروجان بهرهوری تدوین گردیده است. از زحمات این عزیزان و تمـام همکـارانی کـه در تدوین این مجموعه ما را یاری نمودهاند صمیمانه سپاسگزاریم.


سید مسعود نصر آزادانی

مدیر عامل سازمان مهندسی و عمران

 

دانلود فایل کامل

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه