پیشگفتار

به منظور تعیین برخی پارامترهای ژئومکانیکی پی سازه ها، از قبیل: تعیین مقاومت مجاز پی، تعیین پارامترهای تغییر شکل پذیری زمین پی (مدول کشسانی، ضریب واکنش بستر و …)، تعیین مقدار نشست پی، بر اثر فشار وارد بر پی سازه ها، آزمایش بارگذاری صفحه ای روی خاک و سنگ ضعیف، به کار برده می شود. با توجه به عدم وجود دستورالعملی در این زمینه و اهمیت این مبحث، امور آب وزارت نیرو در قالب طرح تهیه ضوابط دستورالعمل آزمایش بارگذاری صفحه ای روی خاک و سنگ ضعیف (کاربرد، » و معیارهای فنی صنعت آب کشور، تهیه را با هماهنگی امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور در دستور کار قرارداد و پس از تهیه، «( روش، تفسیر آن را برای تایید و ابلاغ به عوامل ذینفع نظام فنی و اجرایی کشور به این معاونت ارسال نمود که پس از بررسی براساس ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه، نظام فنی اجرایی یکپارچه کشور موضوع ماده ۳۴ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی مصوب هیات محترم وزیران تصویب و ابلاغ گردید.
بدین وسیله معاونت فنی، امور زیربنایی و تولیدی از تلاش و جدیت رییس امور نظام فنی و اجرایی کشور جناب آقای مهندس غلامحسین حمزه مصطفوی و کارشناسان محترم امور نظام فنی و اجرایی و نماینده مجری محترم طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی صنعت آب کشور وزارت نیرو، جناب آقای مهندس تقی عبادی و متخصصان همکار در امر تهیه و نهایی نمودن این نشریه، تشکر و قدردانی می نماید. امید است متخصصان و کارشناسان با ابراز نظرات خود درخصوص این نشریه ما را در اصلاحات بعدی یاری فرمایند.

 

لینک مستقیم دانلود

 

پاسخی بگذارید

ایمیل شما محفوظ خواهد ماند. موارد ضروری مشحص شده ند *

پاک کردن Post comment